Navigácia

Obsah

Aktuality

13.02.2020

Ping pong turnaj

Obec Šarovce Vás srdečne pozýva na ping-pong turnaj dňa 20.02.2020 do Domu kultúry v Šarovciach Bližšie informácie : viď plagát

Detail

06.02.2020

Výberové konanie TP

Obec Šarovce , PSČ 935 52 Šarovce č. 128 vyhlasuje výberové konanie na •Jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.03.2020 o 10,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Šarovciach . Bližšie informácie - klikk na odkaz

Detail

05.02.2020

Kanalizačné výuste z ČOV

Chemické rozbory z odpadových vôd - ČOV Šarovce

Detail

04.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020

Detail

01.10.2019

Oznam

Od 01.marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný predpis upravuje: 1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti 2. práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti 3. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Vnútorný predpis obce : Interná smernica č. 5/2019 Spôsoby podávania oznámení: a/ písomne označenie zodpovednej osoby a obálky: „ Neotvárať “ b/ elektronicky c/ ústne záznamom u zodpovednej osoby označenie zodpovednej osoby: Mgr. Adriana Kovács - hlavná kontrolórka e-mail: kontrolorka@farna.sk

Detail

31.07.2019

Prízdniny v Komunitnom centre

Prízdniny v Komunitnom centre

Počas letných prázdnin, ako každý rok, počas pracovných dní je obnovená činnosť v Komunitnom centre v Malých Šarovciach v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. O pestrý program a zmysluplné využitie voľného času maloletých detí sa stará pani Mária Prieselová. Okrem športových aktivít najväčší záujem je o kreatívne ručné práce, ktoré prezentujeme na fotografiách. Na záver prázdnin teta Marika naplánovala rozlúčku s letom súborom hier a diskotéky. Vakáció a Közösségi centrumban A nyári vakáció idején, mint minden évben, munkanapokon 09:00 órától 12:00 óráig, megújult a kissárói Közösségi centrum tevékenysége. A színes programról és a szabadidő értelmes kihasználásáról a fiatalkorú gyermekek számára Mária Prieselová asszony gondoskodik. A sporttevékenységen kívül a legnagyobb érdeklődésnek a kreatív kézimunkás foglalkozás örvend, melyet a fényképeken prezentálunk. A vakáció zárásaként Marika néni nyári búcsúztatót tervezett, amely játékparádéban és diszkóban teljesedik ki.

Detail

16.07.2019

Rozlúčka deviatakov

Rozlúčka deviatakov

Dňa 28.06.2019, sa naši deviataci lúčili so svojimi pedagógmi, spolužiakmi, ostatnými zamestnancami základnej školy, a tiež zamestnancami obecného úradu, nakoľko po prázdninách ich čaká nová, ďalšia cesta v ich živote. Ubehlo deväť krásnych rokov, počas ktorých sa veľa naučili, a zostáva už len na nich, aby všetky vedomosti a skúsenosti zúročili ďalej. Želáme im, aby vykročili správnou nohou a dosiahli svoje vytúžené ciele!

Detail