Obec Šarovce
Šarovce

Hlavná kontrolórka obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú - 6 rokov. Je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu za svoju činnosť, ktorému je povinný minimálne 2x ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie, a vždy na požiadanie obecného zastupiteľstva v prípade mimoriadnej kontroly. Hlavný kontrolór je oprávnený dohliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a vedie evidenciu petícií obyvateľov.

Úlohy hlavnej kontrolórky

Kontrolórka najmä:

1. vykonáva kontrolu:

 • príjmov  a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finačných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

2. preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

3. vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na ten- ktorý rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

4. predkladá:

 • výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie