Obec Šarovce
Šarovce

Hlavná kontrolórka obce

                 PhDr. Alžbeta Kádašiová

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra

§ 18 Hlavný kontrolór

(zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Rozsah kontrolnej činnosti (§ 18d)

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení nesk. predpisov,
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení  obce,
  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • kontrola dodržiavania interných predpisov obce, 
  • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi –  Napr. zákon  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné   výpomoci, či nenávratné  finančné výpomoci podľa osobitného predpisu – Napr. zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku (1)sa nevzťahuje na  konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov.


Pravidlá kontrolnej činnosti (§ 18e)

  • Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon – č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

 

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb.,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do šesťdesiat dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostke.

1. polrok 2024-Plán kontrolnej činnosti HK Šarovce

1. polrok 2024-Plán kontrolnej činnosti HK Šarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,26 kB

KONTROLA PREVOV NEHN.MAJETKU NAD 20 000 EUR ZA ROK 2023

KONTROLA PREVOV NEHN.MAJETKU NAD 20 000 EUR ZA ROK 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,97 kB

Ročná správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2023

Ročná správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,93 kB

2. polrok 2023-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šarovce

2. polrok 2023-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šarovce (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,42 kB

1.polrok 2023 -Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šarovce

1. polrok 2023-Návrh plánu kontrolnej činnosti HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,24 kB

Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2022

Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,19 kB

Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,19 kB

2. polrok 2022-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

2. polrok 2022-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,28 kB

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,48 kB

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na r. 2022-2024

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Šarovce na roky 2022-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,04 kB

Odborné stanovisko HK Šarovce k Návrhu rozpočtu 2021-2023

Odborné stanovisko HK Šarovce k Návrhu rozpočtu 2021-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 613 kB

Plán kontrolnej činnosti HK za 2.polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,28 kB

Správa o vykonanej kontrole č. 6/ 2021

Správa o vykonanej kontrole č. 6-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,32 kB

Správa o vykonanej kontrole č. 3/2021

Správa o vykonanej kontrole č. 3-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,33 kB

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,32 kB

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 518,11 kB

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šarovce

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šarovce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,01 kB

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie