Obec Šarovce
Šarovce

Evidencia obyvateľov

Kontakt:

 • Bc.Mária Szabóová

Tel.: 

 • 036/77 92 056 , +421 902 894 391
 •  
 • Pokyny na vybavenie:

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Občan pri hlásení trvalého pobytu je povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časť v nájme, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdenie svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

ODHLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte? v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu. Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo. Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR. Pri hlásení prechodného pobytu musí občan hlásiť údaje:

 • meno, priezvisko a rodné číslo,
 • dátum, miesto a okres narodenia: štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • okres pobytu,
 • obec pobytu,
 • časť obce,
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • dobu prechodného pobytu,
 • ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom pobyte. 

REGISTER

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých na základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené týmto zákonom. Register tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.

Register obsahuje údaje o:

 • občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,
 • cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie