Obec Šarovce
Šarovce

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa podávajú v zmysle Zákona o odpadoch č.233/2001, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného všeobecne záväzného nariadenia obce. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Šarovce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Určenie poplatku:

Správca dane určuje poplatok takto:

 pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstevného zberu obec určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
pre poplatníkov, ktorí nie sú zapojení do množstevného zberu t.j. pre občanov obývajúcich bytové domy, majiteľov a užívateľov viničných a záhradných domčekov, ktorí nemajú v obci trvalý ani prechodný pobyt, sa určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnená ju užívať,

 0,033 € osoba x 365 dní x počet osôb

Množstevný zber

Množstevný zber je zavedený pre užívateľov rodinných domov, právnické a fyzické osoby - podnikateľov a chalupárov.

Poplatníci majú možnosť vybrať si z nasledovných zberných nádob:

jedno jutové vrece
110 l. smetnú nádobu
204 l. smetnú nádobu

Poplatník platí poplatok za odpad tak, že si v pokladni Obecného úradu v úradných hodinách platbou v hotovosti alebo na faktúru kupuje žetóny, ktorými subjektu prevádzajúcemu zber komunálnych odpadov preukazuje zaplatenie za odvoz odpadu. Za jeden odvoz odpadu platí poplatník sumu:

 

jedno jutové vrece  suma 1,507, čiže 1,50 €  45,- Sk
 110 l. smetná nádoba  suma 1,507, čiže 1,50 €  45,- Sk
 240 l. smetná nádoba  suma 3,288, čiže 3,28 €  98,- Sk

 

Interval odvozu si určuje každý poplatník sám podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukoval.

Pre užívateľov rodinných domov je povinný minimálne šesť vývozov na rok.

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

Oznamovacia povinnosť:

Poplatník je povinný do 15.januára bežného roka sa prihlásiť, či:

sa zapojí do množstevného zberu odpadov / prostredníctvom žetónov, ktoré si zakúpi, alebo sa nezapojí do množstevného zberu a bude platiť paušálny poplatok, ktorý mu bude vyrúbený platobným výmerom
všetci poplatníci sú povinní komunálny odpad separovať.

Poplatník

ktorý sa zapojí do množstevného zberu /žetóny/pri kúpe žetónov vyplní písomnú prihlášku o zapojení do množstevného zberu
ktorý sa v termíne neprihlási, bude zaradený medzi poplatníkov, na ktorých sa vzťahuje paušálny poplatok

Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov ohlásiť obci:

svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu /ďalej len „identifikačné údaje”/, ak je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba  - podnikateľ, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo /IČO/,
identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods.7 zákona 582/2004,
údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona 582/2004/ ak je zavedený množstevný zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona 582/2004 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

Súbor na stiahnutie:

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie