Obec Šarovce
Šarovce

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6labka mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:tlapky

  • vlastníkom psa
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Základom dane je počet psov. Ročná sadzba dane za psa je 3,31 € za jedného psa. Takto určená sadzba dane platí  za každého  ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

labradorDaňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie  alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrúbenia do 31.januára zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je: 

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,armadni pes
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Evidencia psa:

Prihlasovanie psov, evidencia sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona o držaní psov.

Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii v obci Šarovce, pokiaľ sa v obci v danom roku prevažne nachádza. Držiteľom psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty.
Do evidencie sa zapisuje meno, priezvisko a bydlisko vlastníka, držiteľa psa, dátum odkedy sa pes drží, plemeno, vek, pohlavie, farba, výška psa, zvláštne rozpoznávacie znamenie.
Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným dokladom  (napr. doklad o vykonaní skúšky a pod.).
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný oznámi do 30 dní od zmeny skutočnosti na obecný úrad.
V prípade, že majiteľ (držiteľ psa) neprihlási psa do evidencie dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. a / zák. č.282/2002 Z.z., zákona o držaní psov, za ktorý možno uložiť pokutu.

Potrebné doklady:

Pri prihlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo „ Evidenčný list psa ”, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie na tejto stránke  alebo v kancelárii matrika, evidencia obyvateľov, dane a poplatky na prízemí OcÚ.

Súbor na stiahnutie: 

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie