Obsah

DAŇ ZA PSA

labka

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:tlapky

  • vlastníkom psa
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

Základom dane je počet psov. Ročná sadzba dane za psa je 3,31 € za jedného psa. Takto určená sadzba dane platí  za každého  ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

labradorDaňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie  alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrúbenia do 31.januára zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Predmetom dane za psa nie je: 

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes umiestnený v útulku zvierat,armadni pes
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 Evidencia psa:

Prihlasovanie psov, evidencia sa vykonáva v súlade s ust. § 3 zákona o držaní psov.
Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii v obci Šarovce, pokiaľ sa v obci v danom roku prevažne nachádza. Držiteľom psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty.
Do evidencie sa zapisuje meno, priezvisko a bydlisko vlastníka, držiteľa psa, dátum odkedy sa pes drží, plemeno, vek, pohlavie, farba, výška psa, zvláštne rozpoznávacie znamenie.
Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ preukáže túto skutočnosť príslušným dokladom  (napr. doklad o vykonaní skúšky a pod.).
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný oznámi do 30 dní od zmeny skutočnosti na obecný úrad.
V prípade, že majiteľ (držiteľ psa) neprihlási psa do evidencie dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. a / zák. č.282/2002 Z.z., zákona o držaní psov, za ktorý možno uložiť pokutu.

Potrebné doklady:

Pri prihlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo „ Evidenčný list psa ”, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie na tejto stránke  alebo v kancelárii matrika, evidencia obyvateľov, dane a poplatky na prízemí OcÚ.

 Súbor na stiahnutie: