Navigácia

Obsah

DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie” ), a to aj časť kalendárneho roka.

Daňovníkom dane 

  • je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

Základom dane

  •  je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadeniam Mochovce.

Sadzba dane a začlenenie do pásma

  • Obec Šarovce je v zmysle § 70 odseku a/zákona č.582/2004 začlenená do pásma nad 10 do 20 km od zdroja v Mochovciach. Sadzba dane je 0,02 Sk za m2 katastrálneho územia obce.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

  • Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

Oznamovacia povinnosť

  • Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Vyrúbenie dane

  • Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok.

Platenie dane

  • Vyrúbená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

Správca dane

  • Miestne príslušným správcom dane je obec Šarovce. Správca dane vedie preukázanú evidenciu skutočností potrebných pre správu dane.