Navigácia

Obsah

Čistička odpadových vôd

Čistička odpadových vôd

V roku 1995 sa začali prípravy projektov na stavbu objektu čističky odpadových vôd a už v jarných mesiacoch v roku 1996 sa začalo s výstavbou. Výstavba čističky odpadových vôd sa zahájila v priestoroch, ktoré si vyžadovali čo najmenší zásah do pôdneho fondu a aby sa čistička odpadových vôd nachádzala v blízkosti vodného toku Hron, ktorý by odvádzal vyčistenú vodu bez toho, aby sa činnosťou čističky nezaťažovalo zbytočne životné prostredie. Začiatkom decembra bola slávnostne uvedená do prevádzky.

Oznam o vývoze odpadových vôd zo žúmp

Odpadové vody zo žúmp možno vyvážať na čističku odpadových vôd /ďalej len ČOV/ Šarovce len v určených dňoch, a to pravidelne len v utorok a piatok.

Postup občanov pri vyvážaní kalov je nasledovný: 

  1. Občan si nahlási potrebu vývozu odpadových vôd zo žumpy na Obecný úrad Šarovce
  2. Pracovníčka OcÚ mu vystaví doklad /objednávku / a zároveň objedná vývoz u zmluvného prepravcu /Zs. vodárenská spoločnosť Levice alebo OcÚ Jur nad Hronom/
  3. V deň vývozu občan odovzdá doklad z OcÚ vývozcovi odpadu a ten vykoná vývoz na ČOV
  4. Pri dodržaní uvedeného postupu občan zaplatí za vývoz  odpadovej vody 20 € za 8m3

Upozornenie:

  • Na území obce nemôže vyvážať iný prepravca okrem zmluvných prepravcov, taktiež vývoz na iné ako určené miesto je zakázaný.

Súbor na stiahnutie:   

 

Vypúšťanie odpadových vôd z ČOV