Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Hlasovací preukaz pri voľbe mimo bydliska v SR

Voličom zapísaným do zoznamu voličov obec doručuje oznámenie o čase a mieste konania volieb, v ktorom uvádza aj číslo volebného okrsku, adresu volebnej miestnosti a informáciu o úprave hlasovacieho lístka. Ak však nemôžete voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, môžete požiadať obec svojho trvalého pobytu (na obecnom úrade) o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz umožňuje zápis do zoznamu voličov a hlasovanie v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. 

Hlasovací preukaz je možné získaťiba na základe žiadosti, pričom bude žiadateľ vyčiarknutý z daného zoznamu voličov s poznámkou o vydaní takéhoto preukazu. Volič môže požiadaťo vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce, alebo v listinnej forme, prípadne elektronicky, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

V listinnej forme na adresu : Obecného úradu v Šarovciach,  PSČ 935 52 Šarovce č. 128 

 elektronicky mailom na adresu :  bohacova@sarovce.sk

 

Informácia o podmienkach práva voliť

Informácia o podmienkach práva voliť - v maďarskom jazyku

Vyhlásenie volieb

Menovanie zapisovateľky