Navigácia

Obsah

Správy

Oznam

Od 01.marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný predpis upravuje:

1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti
2. práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
3. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Vnútorný predpis obce : Interná smernica č. 5/2019

Spôsoby podávania oznámení:

a/ písomne označenie zodpovednej osoby a obálky: „ Neotvárať “
b/ elektronicky
c/ ústne záznamom u zodpovednej osoby


označenie zodpovednej osoby: Mgr. Adriana Kovács - hlavná kontrolórka

e-mail: kontrolorka@farna.sk
celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: A.Boháčová

Nový spôsob fakturácie- Západoslovenská vodárenská spoločnosť

ZSVaK spoločnosť prechádza na nový spôsob fakturácie, ktorý umožňuje uplatniť preddavkové platby za vodné a stočné. Na základe uvedeného dôjde k zmene cyklu odpočtov na polročný cyklus pre jednotlivé odberné miesta zaradené do príslušných odčítacích trás. Odčítanie vodomerov v našej obci bude v mesiacoch apríl a október.Uvedená zmena si vyžaduje aj uzatvorenie nových zmlúv , ktoré spoločnosť zašle odberateľom vody - t.j. Návrh novej zmluvy a rozpis mesačných preddavkov. Odberateľom bude zaslaný list, kde budú informovaní o tejto zmene. celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: M.Jónášová

Africký mor ošípaných

Dôležité upozornenie celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: M.Jónášová

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019

Harmonogram vývozu triedeného zberu na rok 2019

2.1., 4.2., 4.3., 1.4., 2.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 1.10., 4.11., 2.12.2019
celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: M.Čechvalová

Orezanie stromov

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:
Detičky sadia kvety

Kvitnúca jar

Dňa 12.04.2018 detičky z materskej škôlky vysadili veľa pekných kvetov na Centrálnu zónu. Aj napriek snahe našej vyrastajúcej mládeže, ktorá to každoročne ničí. Ak si myslíte, že je to správne a chcete im tú radosť pokaziť , môžete v tom aj tento rok pokračovať.
Uvidíme či sa vieme radovať z krásy, či vieme byť milí?

2018.04.12 én Centrális zónán a gyerekek az Óvodából kiültettek sok szép virágot, annak ellenére, hogy évente az ifjúság tönkre teszi a virágokat. Ha idén is úgy gondolják, hogy ez helyes, szomorúságot és kárt szeretnének okozni mindenkinek idén is megtehetik.
Vajon tudunk örülni a szépnek? Tudunk kedvesek, lenni?
celý text

ostatné | 13. 4. 2018 | Autor: PaedDr.Katarina tabačeková
#

Dedinské múzeum – výstava „ Obec vo farbách čierno bielo “

Obec Šarovce Vás pozýva v mesiacoch apríl – máj – jún na výstavu do dedinského múzea, kde si môžete pozrieť fotografie od autorky Katariny Bordánovej. Návštevu múzea si dohodnite telefonicky na č. 036/7792056, alebo osobne na obecnom úrade počas pracovnej doby. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: A.Boháčová

Vývoz žúmp/szennyvíz kihúzása

Oznamujeme občanom, že od novembra 2017 je možnosť na Obecnom úrade v Šarovciach nahlásiť vývoz žúmp. Poplatok za 1 vývoz / 6m3 je 21 €.
Vývozy sa budú uskutočňovať každý pondelok a štvrtok.
Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a helyi községházán megrendelhető szennyvíz szippantás.
A szolgáltatás díja 21 Euró / 6cm3, hétfőn és csütörtökön fogják elvégezni.
celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor:

Oznam - používanie jazykov národnostných menšín

Oznam - používanie jazykov národnostných menšín celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor:

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Ako triediť odpad celý text

náš tip | 19. 10. 2016 | Autor: Čechavlová Mária

PHSR obce Šarovce 2016- 2025

Program rozvoja obce Šarovce pre obdobie 2016 - 2025
celý text

náš tip | 10. 10. 2016 | Autor: Alžbeta Boháčová

Oznam o zmene otváracích hodín

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 12.01.2015 sme upravili otváracie hodiny na Obecnom... celý text

ostatné | 13. 1. 2015 | Autor: Správce Webu