Navigácia

Obsah

2019

VZN č.2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach so sídlom na území obce Šarovce

VZN č. 2 2019.pdf Stiahnuté: 66x

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce

VZN č. 1 2019.pdf Stiahnuté: 71x

2018

VZN č.3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2018 o udržiavaní čistoty, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene na území obce Šarovce

VZN č. 3 2018.pdf Stiahnuté: 242x

VZN č.2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarovce

VZN č. 2 2018.pdf Stiahnuté: 201x

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce

VZN č. 1 2018.pdf Stiahnuté: 153x

2016

VZN 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn-č.-3 2016-o -pyrotechnike.pdf Stiahnuté: 275x

VZN č.2/2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce

vzn č 2 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce.pdf Stiahnuté: 374x

VZN 1/2016

VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce

scan.pdf Stiahnuté: 335x

2015

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok-poplatok za komunálny odpad.pdf Stiahnuté: 66x

VZN č.2/2015

VZN obce Šarovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č 2 2015.pdf Stiahnuté: 289x

VZN č.1/2015

VZN obce Šarovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku na území obce Šarovce

scan1.pdf Stiahnuté: 390x

2014

VZN 4/2014

VZN č.4/2014 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce

skmbt_c22415031610170.pdf Stiahnuté: 382x

VZN 3/2014

VZN č.3/2014 - o dani z nehnuteľností

skmbt_c22415031610190.pdf Stiahnuté: 398x

VZN 2/2014

VZN č. 2/2014 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce

skmbt_c22414100714400.pdf Stiahnuté: 381x

VZN 1/2014

VZN č.1/2014 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

skmbt_c22414073115050.pdf Stiahnuté: 419x

2013

VZN 5/2013

VZN č.5/2013 o miestnych daniach

skmbt_c22414012215061.pdf Stiahnuté: 373x

VZN 4/2013

VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľností

skmbt_c22414012215060.pdf Stiahnuté: 372x

VZN 3/2013

VZN č.3/2013 o obecnej polícii

skmbt_c22414012215050.pdf Stiahnuté: 393x

VZN 2/2013

VZN č.2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

skmbt_c22414012215030.pdf Stiahnuté: 637x

VZN 1/2013

VZN č.1/2013 o nakladaní s odpadom

skmbt_c22414012215020.pdf Stiahnuté: 422x

Stránka