Navigácia

Obsah

2018

VZN č.3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2018 o udržiavaní čistoty, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene na území obce Šarovce

VZN č. 3 2018.pdf Stiahnuté: 122x

VZN č.2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 2/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarovce

VZN č. 2 2018.pdf Stiahnuté: 94x

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce

VZN č. 1 2018.pdf Stiahnuté: 89x

2016

VZN 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn-č.-3 2016-o -pyrotechnike.pdf Stiahnuté: 206x

VZN č.2/2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce

vzn č 2 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarovce.pdf Stiahnuté: 294x

VZN 1/2016

VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce Šarovce

scan.pdf Stiahnuté: 270x

2015

VZN č.2/2015

VZN obce Šarovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č 2 2015.pdf Stiahnuté: 220x

VZN č.1/2015

VZN obce Šarovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku na území obce Šarovce

scan1.pdf Stiahnuté: 321x

2014

VZN 4/2014

VZN č.4/2014 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce

skmbt_c22415031610170.pdf Stiahnuté: 313x

VZN 3/2014

VZN č.3/2014 - o dani z nehnuteľností

skmbt_c22415031610190.pdf Stiahnuté: 323x

VZN 2/2014

VZN č. 2/2014 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Šarovce

skmbt_c22414100714400.pdf Stiahnuté: 319x

VZN 1/2014

VZN č.1/2014 - Prevádzkový poriadok pohrebiska

skmbt_c22414073115050.pdf Stiahnuté: 335x

2013

VZN 5/2013

VZN č.5/2013 o miestnych daniach

skmbt_c22414012215061.pdf Stiahnuté: 303x

VZN 4/2013

VZN č.4/2013 o dani z nehnuteľností

skmbt_c22414012215060.pdf Stiahnuté: 303x

VZN 3/2013

VZN č.3/2013 o obecnej polícii

skmbt_c22414012215050.pdf Stiahnuté: 326x

VZN 2/2013

VZN č.2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

skmbt_c22414012215030.pdf Stiahnuté: 539x

VZN 1/2013

VZN č.1/2013 o nakladaní s odpadom

skmbt_c22414012215020.pdf Stiahnuté: 315x

2012

VZN 1/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarovce

vzn c.1-2012 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce sarovce.pdf Stiahnuté: 304x

VZN 2/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Šarovce

vzn_c.2-2012 o podmienkach poskytovania dotacií z prostriedkov obce sarovce.pdf Stiahnuté: 315x

VZN 2/2012 - doplnenie

Doplnenie VZN 2/2012 obce Šarovce o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obe Šarovce

skmbt_c22414012216370.pdf Stiahnuté: 303x

Stránka