Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Starostka obce: Magdaléna Jónášová
Zástupca starostky obce: Mgr.Katarína  Lőrinczová
Poslanci:
  • Mgr. Katarína Lőrinczová
  • Helena Bystránska
  • Eva Kajtárová
  • Erika Bagócsiová
  • Sylvia Fűriová
  • Ing.Ondrej Bakula
  • Rudolf Birdáč

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach je zastupiteľský zbor obce Šarovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Šarovce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach má 7 poslancov.
Rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Šarovce a vykonáva svoju nadriadenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.