Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 Oznámenie o vzdaní sa mandátu  poslanca obecného zastupiteľstva,

nástup náhradníka

 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva v Šarovciach.

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Šarovciach, uvoľnil zvolený poslanec Ing. Ondrej Bakula, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 08. septembra 2020.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Šarovciach o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa prvým náhradníkom do Obecného zastupiteľstva v Šarovciach stal pán František Šuchaň, bytom Šarovce č. 416.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šarovciach, na ktorom sa zúčastní.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorú si vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.                                                

 

 

 

                                                                                                        Magdaléna Jónášová, v. r.

                                                                                                               starostka obce

 

zverejnené: dňa 09.09.2020

 

Starostka obce: Magdaléna Jónášová
Zástupca starostky obce: Mgr.Katarína  Lőrinczová
Poslanci:
  • Mgr. Katarína Lőrinczová
  • Helena Bystránska
  • Eva Kajtárová
  • Erika Bagócsiová
  • Sylvia Fűriová
  • Ing.Ondrej Bakula
  • Rudolf Birdáč

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach je zastupiteľský zbor obce Šarovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Šarovce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach má 7 poslancov.
Rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Šarovce a vykonáva svoju nadriadenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.