Navigácia

Obsah

Projekty

 

Rekonštrukcia , prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os : Prioritná os 1-Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie : 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy : ROP-1.1-2014/01
Výška poskytnutého nenávratného príspevku: 393 568,32 EUR
Poskytovateľ podpory:

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR

Útvar implementácie programov region rozvoja

OP Bratislavský kraj

Kód ITMS 22110120815

Predmetom projektu je rekonštrukcia dvoch budov ZŠ s MŠ /slovenské a maďarské odd.ZŠ - pavilóny A a B/ a prístavba oboma pavilónmi. Problémom ZŠ sú nedostatočné priestorové kapacity na výučbu a zároveň nevyhovujúci stav interiéru, ktorý je v pôvodnom stave zo 70tych rokov, vrátane rozvodov elektroinštalácie,vykurovacích telies, rozvodov ÚK, niektorých podláh a vnútorných stien.Zároveň chýba bezbariérový vstup a samostatný vchod pre zásobovanie školskej jedálne.
publicita

Projekt:  Zlepšenie zamestnanosti obyvateľov  marginalizovanej rómskej komunity v obci Šarovce

Operačný program : OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os : Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie : 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK
Kód výzvy : OP ZaSI - FSR - 2010/2.2/04
Výška poskytnutého nenávratného príspevku: 74 240,55  EUR
Poskytovateľ podpory:

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR

Kód ITMS 27120230122