Navigácia

Obsah

Ochrana osobných údajov

Právny rámec v oblasti ochrany osobných údajov 1.Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušila smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov / GDPR účinnosť od 25. mája 2018-06-26 2. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 30.01.2018 a účinný od 25.05.2018 GDPR ustanovuje práva dotknutej osoby v čl. 13 až čl. 22 . 

V prípade potreby ohľadne riešenia otázok súvisiacich so spracovaním osobných údajov u prevádzkovateľa sa môžete obrátiť na :

Prevádzkovateľ: Obec Šarovce

Zodpovedná osoba: Richard Krajčík 

Zodpovedná osoba za Informačný kamerový systém : Štefan Bagócsi , Obecná polícia  Šarovce ,kontaktné údaje: 0903 832 410 

 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.pdf (2.68 MB)

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.pdf (2.96 MB)

Príloha k vyhláseniu.pdf (3.82 MB)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti.pdf (373.71 kB)