Obec Šarovce
Šarovce

Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Pokračuje v zásadnej zmene a skvalitňovaní výkonu terénnej sociálnej práce, v odbremeňovaní obcí od administratívy a znižovaní nákladov na ňu.

 • Terénny sociálny pracovník : Mgr. Daniel Bellus
 • Terénny pracovník : Denisa Birdáčová

Cieľové skupiny:

 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Ciele projektu:

 • zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane účasti na trhu práce, 
 • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov, 
 • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov, 
 • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám, 
 • zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte, 
 • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí. 
Ďalšie vybrané aspekty projektu: 
 • výraznou zmenou je, že na rozdiel od predchádzajúce programového obdobia, sú oprávnenými žiadateľmi o zapojenie sa do projektu aj subjekty Bratislavského samosprávneho kraja, 
 • oveľa výraznejšia pozornosť a podpora je venovaná predstaviteľom cieľovej skupiny ľudí bez domova; tejto cieľovej skupine bude určená samostatná výzva, oznámenie o možnosti zapojiť sa do projektu, 
 • supervízia je zabezpečená prostredníctvom supervízorov - interných zamestnancov IA MPSVR SR, 
 • samostatnou podaktivitou je spolupráca s vysokými školami, ktorej cieľom je užšie prepojenie štúdia a praxe terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách, 
 • súčasťou aktivít projektu je tiež činnosť expertnej skupiny, ktorej výstupy majú smerovať k nájdeniu optimálneho modelu umiestnenia terénnej sociálnej práce v systémy sociálnych politík Slovenskej republiky po roku 2022.

Publicita: Plagát o realizácii NP TSP I v obci

Aktivity TSP :

Terénny sociálny pracovník (TSP), Mgr. Daniel Bellus a Terénna pracovníčka (TP), Magdaléna Jónášová sa pravideľne zúčastnujú na lokálnych poradách v rámci projektu, ktoré organizuje regionálna koordinátorka, Mgr. Zuzana Blaháková. Posledná porada sa konala v dňoch 28. a 29.06.2017 v Komunitnom centre obce Prenčov.

Porada bola zameraná na výmenu názorov na rôzne sitiácie z praxe, riešenie prípadov z jednotlivých obcí, hladanie optimálnych riešení, zvyšovanie profesionálnej práce s klientom a vedenia spisovej dokumentácie. Na porade sa zúčastnil Mgr. Jozef Mészároš, riediteľ odboru sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Levice. Účastníkov porady oboznámil so štruktúrou ÚPSVR, najvážnejšími problémami počas činnosti, vyzdvihol dobrú spoluprácu s TSP a TP v obciach levického okresu. Počas voľnej diskúsie odpovedal na konkrétne otázky k niektorým prípadom.

                                                                                                                      Mgr. Daniel Bellus

 

Prenčov poradaPrenčov porada

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie