Navigácia

Obsah

  

   MOPS - Miestna občianska poriadková služba

 

Kontakty :      Obec Šarovce, Obecný úrad č. 128,  935 52 Šarovce

 

        Miestna občianska poriadková služba v obci Šarovce

                 Emil Horváth           Ferdinand Horváth

  Rudolf Didi            Ludevít Virág

telefonický kontakt: 0903 526 426

 

Informačný leták : MOPS kontakt

    MOPS

                   MOPS v Šarovciach - plagát

         

 

        Názov projektu:   Miestna občianska poriadková služba v Šarovciach

                        

     „ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci                                                          Operačného programu Ľudské zdroje “

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR (www.minv.gov.sk)

Celkové oprávnené výdavky projektu: 99 994,94 €

Výška NFP: 94 995,19 €

Spoluúčasť obce 5%: 4 999,75 €

Doba realizácie projektu: 09/2019 – 08/2021

Stručný popis projektu: 

Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby a to prostredníctvom  4 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť v obci Šarovce.

 

Ciele projektu:

 

 • podpora komunitného rozvoja v obci

 • predchádzanie páchania protispoločenskej činnosti, vandalizmu, ochrana majetku

 • udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia

        prioritne v lokalite, v ktorej žijú obyvatelia MRK

 • zlepšenie životnej situácie jednotlivcov, rodín MRK v obci a obmedzenie nárastu

        sociálno-patologických javov

 • zvýšenie gramotnosti a zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK

 • zefektívnenie dodržiavania povinnej školskej dochádzky

 • zvýšenie efektivity práce zamestnancov samosprávy a obecnej polície s príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity v obci

Spôsob realizácie aktivít projektu: 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je

„Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach

s prítomnosťou MRK“.

Cieľom hlavnej aktivity projektu je prispieť prostredníctvom vytvorenia štyroch pracovných miest miestnej občianskej poriadkovej služby k zlepšeniu dodržiavania poriadku v lokalite s výskytom marginalizovanej rómskej komunity, ako aj v celej obci, k eliminácii záškoláctva, k zabráneniu poškodzovania cudzieho majetku a v neposlednom rade dodržiavanie verejného poriadku.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú najmä:

 

 • zabezpečovať monitoring a bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,

 • dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus),

 • upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovať danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,

 • kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov,

 • monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci komunity, MRK a menšinového obyvateľstva,

 • dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,

 • dohliadať a upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi

( monitoring nelegálnych skládok odpadu – komunálneho, stavebného )


 

 www.ludskezdroje.gov.sk      www.esf.gov.sk      www.minv.sk     www.sarovce.sk