Navigácia

Obsah

                                                      Obec Šarovce 

                         OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY NA POŠTE

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že doleuvedený občan má na Obecnom úrade v Šarovciach  uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ od Slovenskej pošty, ktoré si môže adresát prevziať na  podateľni Obecného  úradu v Šarovciach  v odbernej lehote do 18 dní.

         adresát:                                  trvale bytom:                                            odosielateľ: ____________________________________________________________________          Roland Marko                   Šarovce                                                       Dôvera zdr.poisť.

Vyvesené: 18.11.2019 -  Zvesené: 05.12.2019