Navigácia

Obsah

                                                      Obec Šarovce 

                         OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY NA POŠTE

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že doleuvedený občan má na Obecnom úrade v Šarovciach  uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ od Slovenskej pošty, ktoré si môže adresát prevziať na  podateľni Obecného  úradu v Šarovciach  v odbernej lehote do 18 dní.

         adresát:                                  trvale bytom:                                            odosielateľ: ____________________________________________________________________          Martina Gembický           Šarovce     Pod.číslo : OA125500668SK   JUDr. Rudolf Krutý 

      Mária Puškáčová        Šarovce    Podacie číslo : OA0362621844SK   Ex.úrad Topoľčany

Vyvesené: 16.12.2019 -  Zvesené: 03.01.2020