Navigácia

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Od 01.marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný predpis upravuje:

1. podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti
2. práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti
3. zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Vnútorný predpis obce : Interná smernica č. 5/2019

Spôsoby podávania oznámení:

a/ písomne označenie zodpovednej osoby a obálky: „ Neotvárať “
b/ elektronicky
c/ ústne záznamom u zodpovednej osoby


označenie zodpovednej osoby: Mgr. Adriana Kovács - hlavná kontrolórka

e-mail: kontrolorka@farna.sk


Vytvorené: 1. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2019 15:55
Autor: A.Boháčová